Biz hakda

We Biz kim

Hytaýyň Zhejiang welaýatynyň Ningbo şäherinde ýerleşýän NINGBO HONGBO OPTIKAL GURAMA CO.2000-nji ýyllaryň ortalarynda döredilen HONGBO OPTICS Magnifiers, Mini Microscopes, Magnifier Lamps, Compasses, Money Detectors we beýleki optiki gurallar üçin öňdebaryjy öndürijä öwrüldi.Zawodymyz 30-dan gowrak meýdany we 28000 inedördül metr meýdany eýeleýär.Kompaniýanyň umumy önüm bahasy her ýyl 20% ýokarlanýar, 200-den gowrak işgäri, şol sanda 70% işçi (ökde işçi) we 10% tehnik.Zawodymyzda 40 sany kompýuter tarapyndan dolandyrylýan sanjym galyplaýyş maşynlary bar.

Kompaniýamyz döredileninden bäri 15 ýyldan gowrak taryhy bar.Deň-duşlaryňyzyň arasynda ýokary abraýdan lezzet alyň.Önümlerimiz Europeewropa, ABŞ, Awstraliýa, Japanaponiýa, Günorta Amerika we beýleki ýurtlara we sebitlere eksport edilýär.Dünýädäki 1000-den gowrak daşary ýurt kompaniýasy biziň bilen uzak möhletleýin söwda gatnaşyklaryny saklaýar.Harytlary talap boýunça ekspress, howa ýa-da gämi ýa-da otly bilen iberip bileris, tölegi TT, paypal, LC we ş.m. edip bileris, iň bolmanda biriniň siziň talaplaryňyza laýyk geljekdigine ynanýarys.

Us Näme üçin bizi saýlamaly?

Müşderiler üçin halaýan önümleri döredip bilýän hünärmen dizaýn toparymyz hem bar.Pikirleriňizi berip bilersiňiz.Siziň üçin galyby dizaýn edip we açyp bileris, nusga tassyklanylandan soň, siziň üçin kompaniýanyňyza degişli önümleri öndürip bileris.Hukuklaryňyzy we gyzyklanmalaryňyzy kepillendirmek üçin satuw şertnamasyna gol çekip bileris.Häzirki wagtda müşderilerimiz üçin köp modelleri taýýarladyk we dizaýn etdik.Harytlar Amazonda we beýleki platformalarda gaty gowy satylýar.

Müşderilerimize kepillendirilen hiliň iň oňat bahalarynda önüm hödürleýäris, her bir müşderini, maşgalamyz ýaly her bir müşderini söýýäris.Biziň alyp barýan ýörelgesimiz, “Iň oňat, ýöne hemişe has gowy önüm ýok”.Müşderiler bilen duşuşmagy ýüregine düwdi.Bilelikde işleşip, ertir has gowy duşuşarys diýip umyt edýäris.haýyş edýäris we hoşniýetlilik bilen soraň.Köp sagbol.

coor

▶ Sergi sergisi