Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

S: Sargytlaryň iň pes mukdary näçe?

J: Dürli modeller üçin dürli MOQ bar, ýöne, az mukdarda kabul edip bileris, mysal üçin 100pc kabul edip bileris.Bir doly karton satyn almak näçe gowy bolsa.

S: Sargyt goýmazdan ozal bir nusga alyp bilerinmi?

J: Hawa, kompaniýamyz hil synagy we beýleki iş maksatlary üçin nusgalar hödürläp biler, ýöne, eltip bermek bahasyny çekmeýäris.

S: Önümdäki logotipiň yzyny kabul edip bilersiňizmi?

A: Dürli model üçin önümde logotip çap edilmegini kabul ediň, MOQ birmeňzeş däl.

S: Bukjany özleşdirip bilersiňizmi?

J: Düzeltmek paketini kabul ediň, MOQ dürli modellere esaslanýar.

S: Gowşuryş wagty nähili?

A:Nusgalar üçin 2-7 gün, yzygiderli sargytlar üçin, adatça 30 gün gerek bolar.käbir modeller üçin olary öz paýymyzda saklaýarys, käbir modeller üçin öndürmek üçin wagt gerek.

S: Harytlary eltip bermek nähili gerek?

J: Mysal we kiçi sargyt üçin, UPS, TNT, DHL we FedEx we ş.m. ýaly kurýer ulanmagy maslahat berýäris. Köp mukdarda sargytlar üçin howa ýa-da deňiz ýa-da otly ýa-da talaplaryňyza görä ibereris.

S: Töleg şertleri haýsylar?

J: T / T, L / C ýa-da PayPal.

S: Hil gözegçiligiňiz nähili?

J: Önümçilik wagtynda işçiler harytlary birin-birin barlarlar we QC toparymyz gaplamazdan ozal 100pc barlagy hem görer, eger QC meselämizi tapsa, işçiler ýene-de bir gezek barlamaly we çykarmaly bolarlar kemçilikli harytlar, şonuň üçin, QC ýene 100pc barlar, hemme zat gowy bolsa, işçiler harytlary gaplap başlarlar.Işçiler harytlary taýynlanda, QC 100 sany haryt saýlar we gaýtadan barlar.Şeýlelik bilen, iberilmezden ozal ýokary hilli bolmagyny üpjün edýäris.