Habarlar

 • NO.81007BC üçin gollanma

  NO.81007BC üçin gollanma

  4 LED POWER KESELI GÖRNÜŞ GÖRNÜŞIHowpsuzlygyňyz üçin bu gollanmany ulanmazdan ozal üns bilen okaň we geljekde Fi üçin saklaň ...
  Koprak oka
 • Aýlanýan eplenýän el göteriji

  Aýlanýan eplenýän el göteriji

  Bu önümi ulananyňyzda: Gözüň şikeslenmezligi üçin uzak wagtlap LED yşyk çeşmesine seretmäň.Otdan gaça durmak üçin ulaltýan aýnany göni gün şöhlesine goýmaň.Howpsuzlygyňyz üçin bu gollanmany ulanmazdan ozal üns bilen okaň we geljekde ulanmak üçin saklaň.Bukja ...
  Koprak oka
 • MAGLUMATLAR WE GURAMALAR MODELI 113 ÖNÜMLER BIOLOGIK MIKROSKOPY

  MAGLUMATLAR WE GURAMALAR MODELI 113 ÖNÜMLER BIOLOGIK MIKROSKOPY

  GÖRNÜŞ Bu mikroskop mekdeplerde gözleg, görkezme we synaglar üçin niýetlenendir.AECRATYNLAR 1.Göçürme: “Magnification Vision” meýdançasynyň aralygy WF 10X 15mm WF 25X 2.Abbe kondensator (NA0.65), üýtgeýän disk diafragma, 3.Koaksial f ...
  Koprak oka
 • DQL-7 KOMPASS MANU

  DQL-7 KOMPASS MANU

  1. DQL-7 modelini ulanyň, azimut, aralyk, eňňit, beýiklik we aralygy ölçemek üçin.Gural ýönekeý kartany ölçemek üçin hem ulanylyp bilner.Gijäniň dowamynda ulanmak üçin guralyň amatly böleklerinde birneme ýagty poroşok bar.2. Gurluşy i ...
  Koprak oka
 • Optiki linzanyň ýelimi näme?

  Optiki linzanyň ýelimi näme?

  Optiki obýektiw, adatça, birnäçe linzadan ybarat linza toparydyr.Linzalar nädip birleşýär?Bu mesele optiki obýektiwiň ýelimleýiş prosesi bilen tanyşdyrar we obýektiw öndürmek prosesinde onuň işini öwrener.Gluiniň kesgitlemesi ...
  Koprak oka
 • G1600 Sanly mikroskop görkezmeleri

  G1600 Sanly mikroskop görkezmeleri

  Esasy parametrleri: 1: Piksel: HD 12 megapiksel 2: Ekranyň ekrany: 9 dýuým HD LCD displeý.3: Ulaltma: 1-1600 × üznüksiz güýçlendirme ulgamy.4: Obýektiň arasyndaky aralyk: 10MM çäksizlige (dürli aralyk ...
  Koprak oka
 • Optiki linza

  Optiki linza

  Optiki linza optiki aýnadan ýasalan linzadyr.Optiki aýnanyň kesgitlemesi birmeňzeş optiki häsiýetli aýna bolup, refraktiw görkeziji, dispersiýa, geçiriş, spektral geçiş we ýagtylygyň siňdirilmegi ýaly optiki häsiýetlere aýratyn talaplardyr.Üýtgedip bilýän aýna ...
  Koprak oka
 • MAGNIFYING ÇYRY (MAGNIFIER ÇYRY)

  MAGNIFYING ÇYRY (MAGNIFIER ÇYRY)

  Olara iş stoly ulaltýan aýna ýa-da lampa bilen iş stoly ulaldyjy diýilýär, bu stol çyrasy ýaly ulaldyjy.Iki görnüşi bar: lampa bilen iş stoly ulaldyjy, doly funksiýalary bolan iş stoly ulaldyjy.Seniň bilen ...
  Koprak oka
 • Pul detektory banknot detektory näme?Galplaşdyrylan tehnologiýany nädip kesgitlemeli?

  Pul detektory banknot detektory näme?Galplaşdyrylan tehnologiýany nädip kesgitlemeli?

  Banknot detektory, banknotlaryň hakykylygyny barlamak we banknotlaryň sanyny sanamak üçin bir görnüş.Nagt dolanyşygynyň uly göwrümi we bank kassirinde nagt gaýtadan işlemegiň agyr işi sebäpli kassa enjamy zerur enjamlara öwrüldi. Ösüş bilen ...
  Koprak oka
 • El bilen saklanýan mikroskop kiçi mikroskop bilen tanyşlyk

  El bilen saklanýan mikroskop kiçi mikroskop bilen tanyşlyk

  El bilen saklanýan mikroskop göçme mikroskop hem diýilýär.Adyndan görnüşi ýaly, bu kiçijik we göçme mikro mikroskop önümidir.Elit optiki mikroskop tehnologiýasyny, ösen fotoelektrik öwrüliş tehnologiýasyny we suwuklygy ajaýyp birleşdirmek arkaly üstünlikli işlenip düzülen ýokary tehnologiýaly önüm ...
  Koprak oka
 • Ulaltýan aýna, ulaldyjy giriş

  Ulaltýan aýna, ulaldyjy giriş

  Ulaltýan aýnanyň nämedigi bilen gyzyklanýan bolsaňyz, aşakdakylary okaň: Ulaltýan aýna obýektiň ownuk jikme-jikliklerini synlamak üçin ulanylýan ýönekeý wizual optiki enjamdyr.Fokus uzynlygy gözüň ýagty aralygyndan has kiçi birleşdiriji linzadyr.Surata alnan obýektiň ululygy ...
  Koprak oka
 • Optiki aýna linzanyň hyzmat möhletini nädip ýokarlandyrmaly?

  Optiki aýna linzanyň hyzmat möhletini nädip ýokarlandyrmaly?

  Optiki aýna, umuman, durmuşymyza girdi, ýöne nädip goramalydygyny we arassalanmagyny näçe adam bilýär?Ony has uzyn we çydamly ediň?Optiki aýna linzany köplenç arassa saklamak, optiki aýna linzanyň ömrüni artdyrar.Hapalanmak obýektiw bilen köp problema döreder, ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2