Stol ulaldyjy

Gysga düşündiriş:

Stol ulaldyjy, iş yşyklandyryjy aýna stol çyrasy Çap etmek, tehnika, oýma, bilim, bagbançylyk, şaý-sepleri bahalandyrmak, teňňe we möhür üçin ulanylýar we olar stol çyrasy hökmünde aýratyn ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Model:

7760

7763

7765 7767-21LC BC120C DT120C MG3B-1A MG3B-108C MG4B-10
Kuwwaty: 2X 5X 16X 2X / 5X 8X 10X 2X / 10X 2X / 6X 2.5X, 5X 2X 5X 2.25X, 5X
Linza diametri: 178x150x170mm
 
120mm, 75mm 138MM 120mm 120mm / 25mm. 120mm, 23mm 130mm, 25mm 250 / 90mm 90mm, 22mm
Material: ABS plastmassa, optiki akril linzalar we metal
Kompýuter / karton 16 sany 10PCS 10PCS 12 sany 12PCS 12PCS 40PCS 20PCS 24PCS
Agramy / karton: 17kg 14KG 17KG 18kg 15KG 16 KG 20KG 18KG 16KG
Kartonyň ululygy: 64x41X41 sm  71 * 43.5 * 34.5 sm  56.5X49.5X25.5CM 64X43X32 sm 68X26X52 sm 53X49X22CM 66.5 × 61.5 × 34.5 sm 76 × 46.5x38 sm  68 × 37.5x47CM
Yşyk-diodly lampa 6 LED 5MM Dia 6 LED 5MM Dia 6 yşyk-diodly indikator 14 sowuk ak yşyklandyryjy we 7 sany ýyly reňkli yşyklandyryjy 8 SMD LED Iki derejeli ýagtylyk 3 LED 5MM Dia 2 LED 5MM Dia 3 LED 5MM Dia + Ring 19LED 2 LED 5MM Dia
Gysga düşündiriş: “LED” iş stoly çyranyň zarýad berilýän stoluň ýokarsyUlaldyjy777760 6 sany LED çyrasy bilen 77763 klip we iş stoly yşyklandyryjy ulaldyjy 65agtylandyrylan ýagtylyk bilen 7765 zarýad berilýän iş stoly ulaldyjy LED Stol köp wezipeli tozan geçirmeýän kebşirleýiş hyzmatyny ulaldýar Gysgyç bukulýan ulaldyjy planşet klipini ulaldýan aýna okamak NOOK MG3B-1A LED bukulýan yşyklandyryjy ulaldyjy MG3B-108C LED iş stoly ulaldýan aýna elleri mugt bukulýan ulaldyjy Durnukly esas bilen MG4B-10 yşyklandyrylan stend ulaldyjy

Stol ulaldyjy näme?

Iň ýönekeý kesgitlemesinde iş stoly ulaldyjy, iş stolunda, stolda ýa-da berk tekiz ýerde oturan ulaldyjy enjamdyr.Stol ulaldyjysynyň çylşyrymlylygy, monta onda görkezilen gol bilen ulaldylan linzadan kamera şekillendirişine çenli.Stol ulaldyjylarynyň iň ýönekeýi, goluň ulaldylan linzasydyr.Bu kömekçi enjam, adaty ulaltýan aýna ýaly bir derejäni ulaltmagy üpjün edýär.Stol ulaldyjysynyň bu görnüşiniň artykmaçlyklary ýönekeý, dizaýny ulanmak we elýeterlilik.Esasy ulaldyjy hökmünde onuň funksiýalary çäklidir we zerur bolan pes görüş kömegini kanagatlandyryp bilmez.
El bilen berkidilen ulaldyjy linzany we elektron ulaldyjylaryň güýjüni we tehnologiýasyny birleşdirmek;käbir iş stoly ulaldyjylary çeýe gol kamerasy bilen işlenip düzülendir, bu obýektleri görmäge gözegçiligi ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.Iş we mekdep ýagdaýynda çeýe el iş stoly ulaldyjylary, kameranyň maksadyny uzak bir obýektde (synp tagtasy ýa-da PowerPoint prezentasiýasy ýaly) jemlemäge mümkinçilik berýär, şol bir wagtyň özünde maglumatlar ekranda aç-açan görkezilýär. .Iş stolunyň ulaldyjysynyň bu görnüşi makiýa application programmasy we öz-özüňi bezemek dessurlary wagtynda peýdalydyr.Käbir iş stolunyň ulaldyjylary aýrylýan kamerany hödürleýärler, köp iş ýerlerinde kameranyň ulanylmagy sebäpli köpugurlylygy we işleýşini ýokarlandyrýar.Kompýuteriň birikdirilmegi, belki-de, gündelik işleriň, aragatnaşyk we işleriň köpüsiniň kompýuteriň kömegi bilen düzülendigi sebäpli, iş stoly ulaldyjylary bilen elýeterli ägirt uly wariantdyr.
Stol ulaldyjylarynda köp sanly wariant bar bolsa, pes görüş ukyby bolan adamlar, galan ulanyş mümkinçiligini ýokary potensial bilen ulanmak üçin has köp mümkinçiliklere eýe bolýarlar.

7760/7763/7765 Aýratynlyklary:

1Hokarky ulaltma linzasy, güýçlendirme effekti, PMMA materialy, ýerüsti güýçlendiriji bejergiden soň, ýeňil agram, ýokary gatylyk, güýçli we könelişme.
26 brightokary ýagtylykly yşyk-diodly indikatorlarda takmynan 35º ýagtylyk burçuny sazlaýjy funksiýa bar, dürli ulaldylan linzalary çalşanda şöhlelenme nokady täsir etmeýär.
3Bu stoluň çyrasyny yşyklandyrmak üçin ulanylýan biri-birine öwrülip bolmajak lampa bilen birikdirilýär.

7760

LED Desktop Lamp Rechargeable Table Top Magnifier NO.7760 02 LED Desktop Lamp Rechargeable Table Top Magnifier NO.7760 03 LED Desktop Lamp Rechargeable Table Top Magnifier NO.7760 04 LED Desktop Lamp Rechargeable Table Top Magnifier NO.7760 05

7763

Clip and desktop illuminating magnifier with 6 LED lights  NO.7763 03 Clip and desktop illuminating magnifier with 6 LED lights  NO.7763 04 Clip and desktop illuminating magnifier with 6 LED lights  NO.7763 05 Clip and desktop illuminating magnifier with 6 LED lights NO.7763 01

7765

7765 Inchargeable Desktop Magnifier With Illuminated Light 02 7765 Inchargeable Desktop Magnifier With Illuminated Light 03 7765 Inchargeable Desktop Magnifier With Illuminated Light 04 7765 Inchargeable Desktop Magnifier With Illuminated Light 05

7767-21L Aýratynlyklary:

1, magnokary ulaldylan goşa gatlakly linzalar, ulaltmak täsiri düşnükli, akril rezinden (PMMA) ýasalan linzalar, ýerüsti güýçlendiriş bejergisinden soň gatylygy 5s-e ýetýär we könelişme garşylygy gowy, üstü duman bolmaz we ýaramazlaşmaz. uzak möhletli ulanmak
2, 14 sowuk ak yşyklandyryjydan we 7 sany ýyly reňkli yşyklandyryjydan ybarat, ýokary ýagtylygy, ýumşak we birmeňzeş yşyklandyryşy bar, gözleri has rahat duýmak üçin sowuk we ýyly yşyklar ýakylýar.
3, Şlangyň ýaýyny görmek we yşyklandyryş burçuny ep-esli gowulandyrmak üçin uly burçda egilip bilner.
4, Aýrylyp bilinýän bazany el bilen ulaldýan aýna hökmünde ulanyp bolýar we bazany aýyrandan soň ýygnamak aňsat.
5, Linza tozan örtügi, ulaltýan aýna ulanylmasa, obýektiw örtülip, ​​stol çyrasy hökmünde ulanylyp bilner, tozanyň öňüni alyp, obýektiwiň arassa bolmagy mümkin.

LED Table multifunctional dust-proof welding maintenance magnifier 02 LED Table multifunctional dust-proof welding maintenance magnifier 03 LED Table multifunctional dust-proof welding maintenance magnifier 04 LED Table multifunctional dust-proof welding maintenance magnifier 05

MG3B-1A MG3B-108C aýratynlyklary:

1 Stoluň ulaldyjy ulaldyjy, elleri erkin ediň
2 Takyk ölçegler üçin esasda masştab bilen
3 Gaz boýny ýaly sazlanyp bilinýän demir gol, ulaldylyp bilinýän beýiklik
4 Uly bifokal linzanyň dizaýny, iki derejeli ulaltma
5 Ak yşyk çyrasy bilen, islendik garaňky otagda yşyklandyryş berip biler

BC120C

Reading Clamp Folding Magnifier Tabletop Clip Magnifying Glass 02 Reading Clamp Folding Magnifier Tabletop Clip Magnifying Glass 03 Reading Clamp Folding Magnifier Tabletop Clip Magnifying Glass 04 Reading Clamp Folding Magnifier Tabletop Clip Magnifying Glass 05

DT120C

NO.DT120C Illuminated Dimmable Light Desktop Magnifier for Reading 02 NO.DT120C Illuminated Dimmable Light Desktop Magnifier for Reading 03 NO.DT120C Illuminated Dimmable Light Desktop Magnifier for Reading 04 NO.DT120C Illuminated Dimmable Light Desktop Magnifier for Reading 05

MG3B-1A

MG3B-1A LED Folding Illuminating magnifier 01 MG3B-1A LED Folding Illuminating magnifier 02 MG3B-1A LED Folding Illuminating magnifier 03 MG3B-1A LED Folding Illuminating magnifier 04 MG3B-1A LED Folding Illuminating magnifier 05 MG3B-1A LED Folding Illuminating magnifier 06

 

MG3B-108C

MG3B-108C LED Desktop Magnifying Glass Hands Free Foldable Magnifier 02 MG3B-108C LED Desktop Magnifying Glass Hands Free Foldable Magnifier 03 MG3B-108C LED Desktop Magnifying Glass Hands Free Foldable Magnifier 04 MG3B-108C LED Desktop Magnifying Glass Hands Free Foldable Magnifier 05

MG4B-10 aýratynlyklary:

1. Metal bazasy gaty durnukly.
2. Metal şlanglar uzaldylyp we öňe sürülip bilner.
3. Ulaltmak üçin gowy kömekçi hökmünde 2 sany LED lampa.
4. Eplenip bolýan iş stoly ulaldyjy bilen dürli ululyklarymyz bar.

 

MG4B-10 Illuminated Stand Magnifier with Stable Base 02 MG4B-10 Illuminated Stand Magnifier with Stable Base 03 MG4B-10 Illuminated Stand Magnifier with Stable Base 04 MG4B-10 Illuminated Stand Magnifier with Stable Base 05

Bizde her hili iş stoly ulaldyjy bar, has giňişleýin öwrenmek üçin bize ýüz tutuň, sag boluň.

 

 


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler