Magnit kompas metal linzaly gezelenç kompasy

Gysga düşündiriş:

Magnit kompas metal linzaly gezelenç kompasy

Obýektiw kompas köplenç harby kompas diýilýär we adatça ABŞ-nyň Harbylary tarapyndan ulanylýar, Lensatik kompaslar üç bölekden ybarat: örtük, esas we okamak linzasy.Gapak kompasy goramak üçin ulanylýar we ugry kesgitlemäge kömek edýän görüş simini hem öz içine alýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Mys:

L45-7

L45-8A

önümiň ululygy 7.6X5.7X2.6 sm 76 * 65 * 33mm
Material: plastmassa + akril+metal Plastmassa + alýumin garyndysy
Pcs / karton 144kompýuterler 144PCS
Wsekiz / karton: 24kg 17.5KG
Carton ölçegi: 44 * 36 * 25CM 42X33X32cm
Gysga düşündiriş: Daşarda aman galmakKompassMetal alpinizm kemping Demirgazyk syýahatyKompass Led P.okMilitar CompassD bilenoubleSkaleRuler

Magnit kompas:

Magnit kompas iň tanyş kompas görnüşidir.Magerli magnit meridiany “magnit demirgazyga” görkeziji hökmünde işleýär, sebäbi ýüregindäki magnitli iňňe Eartheriň magnit meýdanynyň keseligine düzülýär.Magnit meýdany iňňäniň üstünde bir tork döredýär, iňňäniň demirgazyk ujuny ýa-da polýusyny takmynan Eartheriň Demirgazyk magnit polýusyna, beýlekisini bolsa Eartheriň Günorta magnit polýusyna çekýär.Iňňe pes sürtülýän çukur nokadyna dakylýar, has oňat öwrüp bilýän şaý-sepleri has gowy kompas edýär.Kompas derejesinde saklananda, yrgyldamalaryň ölmegine ýol bermek üçin iňňe birnäçe sekuntdan soň deňagramlylyk ugruna öwrülýär.
Nawigasiýada kartalardaky ugurlar, adatça, geografiki ýa-da hakyky demirgazyga, Geografiki Demirgazyk polýusa, Eartheriň aýlanma okuna gönükdirilýär.Kompasyň Eartheriň ýüzünde nirede ýerleşýändigine baglylykda hakyky demirgazyk bilen magnit demirgazygynyň arasyndaky burç, magnit pese gaçmagy geografiki ýerleşişi bilen dürli-dürli bolup biler.Kartanyň hakyky demirgazyga paralel kompas bilen ugrukdyrylmagy üçin ýerli magnit pese gaçmagy kartalaryň köpüsinde berilýär.Geomagnit dünýewi üýtgeşiklik diýlip atlandyrylýan Eartheriň magnit polýuslarynyň ýerleşişi wagtyň geçmegi bilen ýuwaş-ýuwaşdan üýtgeýär.Munuň täsiri, iň soňky pese gaçmak maglumatlary bolan kartany ulanmalydygyny aňladýar. [9]Käbir magnit kompaslar, kompasyň hakyky ugurlaryny görkezmegi üçin magnit pese gaçmagynyň el bilen öwezini dolmak üçin serişdeleri öz içine alýar.

L45-7A aýratynlyklary:

1. Alýumin garyndysy we plastmassa düýbi
2. Alýumin barmak barmagy we bezel we sink ýüp halkasy
3. 1: 50000 metr ölçegli karta terezisi
4. Adaty 0 - 360 dereje şkalasy we 0 - 64Mil şkalasy
5. Ygtybarly okamak üçin suwuklyk
6. Logotipiň ölçegi 3CM diametrde

Outdoor Survival Compass Metal Mountaineering Camping Travel North Compass 02 Outdoor Survival Compass Metal Mountaineering Camping Travel North Compass 03 Outdoor Survival Compass Metal Mountaineering Camping Travel North Compass 04 Outdoor Survival Compass Metal Mountaineering Camping Travel North Compass 05

L45-8A aýratynlyklary:

1. 1: 25000 & 1: 50000 metr karta terezisi
2. Çydamly alýumin garyndysy
3. Alýumin başam barmagy we bezegi
4. LED yşyklar (CR2025 öýjükli batareýany goşmak bilen)
5. Adaty 0 - 360 dereje şkalasy we 0 - 64Mil şkalasy
6. Ygtybarly okamak üçin suwuklyk
7. Logotipiň ululygy 4CM

Led Pocket Military Compass With Double Scale Rulers 02 Led Pocket Military Compass With Double Scale Rulers 03 Led Pocket Military Compass With Double Scale Rulers 04 Led Pocket Military Compass With Double Scale Rulers 05

Lostitirilende ugry nädip tapmaly?

1. Üç nyşanly belligi saýlaň.Marker bellikleri kartada görüp we tapyp boljak bir zat bolmaly.Kartada nirededigiňizi bilmeseňiz, iň esasy zat ugruny bilmek üçin kompasdan peýdalanmakdyr, ýöne muny etmek aňsat däl.Kartada tapylyp bilinjek bellikleri kesgitlemek, görüşiňizi giňeltmäge we ugruňyzy üýtgetmäge kömek eder
2. Ilkinji ýol belgisinde görkezýän oky maksat ediniň.Signol belgisi demirgazygyňyzda bolmasa, magnit iňňesi gaçar.Ugur oky we magnit iňňesiniň demirgazyk ujy göni çyzykda bolar ýaly aýlawy öwrüň.Bu wagt, görkezýän ok bilen görkezilen ugur gözleýän ugruňyzdyr.Gyşarmany sebitiňize görä sazlamagy ýatdan çykarmaň.
3. signol belgisiniň ýerleşýän ýerini tapmak üçin kartany ulanyň.Kartany tekiz ýerde goýuň, soňra bolsa kompasy kartada ýerleşdiriň, şonuň üçin ýerleşiş oky kartanyň mutlak demirgazygyny görkezer.Ondan soň, kompasyň gyrasy ýol belgisi bilen kesişýänçä, kartany ýol belgisiniň ugruna basyň.Şol bir wagtyň özünde ugrukdyryjy ok demirgazyga gönükdirilmelidir.
4. Üçburçluk arkaly öz ýagdaýyňyzy kesgitläň.Kompasyň gyrasy boýunça çyzyk çyzyň we kartadaky takmynan ýagdaýyňyzy kesiň.Jemi üç setir çyzmaly.Bu birinji.Beýleki iki ýol belgisine şol bir görnüşde çyzyk çyzyň.Çyzandan soň kartada üçburçluk emele gelýär.Siziň pozisiýaňyz üçburçlukda.Üçburçlugyň ululygy, ugrukdyryşyňyzyň takyklygyna baglydyr.Höküm näçe takyk bolsa, üçburçluk şonça-da kiçi bolar.Köp tejribe geçenden soň, hatda bir setirde üç setir duşuşyp bilersiňiz

Maslahat :

Şeýle hem gönüburçly kompasyň iki ujuny iki eliňiz bilen tutup, kompasyňyzy döşüňiziň öňünde tutup bilersiňiz.Şeýlelik bilen, başam barmak L görnüşinde bolar we tirsekler iki tarapa hem sereder.Duranyňyzda nyşana ýüz tutuň, gözüňizi öň tarapda saklaň we bedeniňiz pozisiýaňyzy ýazmak üçin ulanjak möhüm ýeriňize seredýär.Bu wagt, bedeniňizden kompasa göni bir çyzygyň bardygyny göz öňüne getiriň.Göni çyzyk kompasyň içinden geçýär we göni okda görkezýän ok bilen birleşdirilýär.Kompasyň has berk bolmagy üçin başam barmagyňyzy garnyňyza basyp bilersiňiz.Polat guşak guşaklaryny ýa-da beýleki magnitli zatlary geýmezligi ýatdan çykarmaň, ýogsam kompasa gaty ýakyn päsgelçilik döreder.
Ugry kesgitlemek üçin ýakyn obýektleri ulanmak arkaly has takyk netijeleri gazanyp bolýar.Haýsydyr bir salgylanmasyz önelgesiz ýerde ýitirilseňiz, üçburçlugy ulanmak has amatlydyr.
Kompasyňyza bil baglaň.99,9% ýagdaýynda kompas dogry.Köp ýerler gaty meňzeýär, şonuň üçinem kompasyňyzyň has ygtybarlydygyna ynanýaryn.
Takyklygy ýokarlandyrmak üçin kompasyňyzy öňüňizde saklaň we ulanyp boljak ýol belgilerini tapmak üçin görkeziji okuň aşagyna serediň.
Kompas görkezijisiniň ýokarsy adatça gyzyl ýa-da gara bolýar.Demirgazyk ujy adatça n bilen bellenýär.Notok bolsa, demirgazyk tarapynyň haýsy ujuny kesgitlemek üçin günüň ugruny ulanyň.

Bizde her dürli kompas bar, has giňişleýin öwrenmek üçin bize ýüz tutuň, sag boluň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler