Mini kompas, jübüt kompas, göçme kompas.Mini düwme kompas

Gysga düşündiriş:

Mini kompas, jübüt kompas, göçme kompas.Mini düwme kompas

Magnit däl iňňe magnitli iňňe, gutaran ýüzüň üstünden ýa-da aýlamak üçin iňňe erkin.Kompas synag synaglary üçin ýa-da oba ýerleriniň çöllük ýerlerinde ýa-da garaňkylyk we dumanly howa wagtynda ugur tapmak üçin peýdalydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Mys:

C27P

DC45-4

G20

MINI KOMPASS

Önümiň ululygy: 68X30X10mm 78X60X30MM 69X18MM 12 1520 25mm
Material: Plastmassa, ABS ýaşaýyş jaýy Alýumin garyndysy ýa-da plastmassa gap Psoňky beden ABS ýaşaýyş jaýy ýa-da metal jaý
Pcs / karton: 1000kompýuterler 500PCS 1000 sany 5000PCS
Wsekiz / karton: 15kg 13.5KG 7kg 14KG
Carton ölçegi: 41.5x39x22 sm 41X26X34CM 40x35x35cm 42X36X24CM
Gysga düşündiriş: Plastiki oýunjak kiçi karabinerKompassDaşky kemping gezelençleri üçin Fdodak suw geçirmeýän kompas köpugurly göçme lanyard kompas Açyk eşikler / sumkalar fermuar çekiji üçin kiçi kompas Mini düwme kompas açyk sport kemping gezelenç kompassy

C27P aýratynlyklary:

Carabiner Compass
Plastiki ABS jaýy
27mm aralyk goýuň.kompas
Ygtybarly okamak üçin suwuklyk
Dyrmaşmak üçin däl

Plastic Toy Small Carabiner Compass for Outdoor Camping Hiking Travel 2 Plastic Toy Small Carabiner Compass for Outdoor Camping Hiking Travel 3 Plastic Toy Small Carabiner Compass for Outdoor Camping Hiking Travel 4 Plastic Toy Small Carabiner Compass for Outdoor Camping Hiking Travel 5

DC45-4 flip kompasyň aýratynlyklary:

Reňk: Royal Blue, açyk gök (düzülip bilner)
1. Kompas güýçli we berkdir
2. Ownuk we götermek aňsat
3. sensokary duýgurlyk
4. Takyklygy görkezmek
5. Suw geçirmeýän, ýykylma we zarba garşy

dav oznor dav dav

G20 aýratynlyklary:

1. Jogapkärçilikli we takyk görkezmek
2. Suw geçirmeýän, ýykylmagyna we seýsmiki garşy
3. köp funksiýaly

Mini Compass  for outdoor clothingbags  zipper puller 02 Mini Compass  for outdoor clothingbags  zipper puller 03 Mini Compass  for outdoor clothingbags  zipper puller 04 Mini Compass  for outdoor clothingbags  zipper puller 05

MINI KOMPASS aýratynlyklary:

9-55 mm çeýe kompas
Kompass görnüşi: görkezijiniň görnüşi / disk görnüşi
Oilag: ýok / Hawa
Agramy: 1g-den
Material: ABS + akril

1. Kompas kiçi we takyk.
2. Kompas, önümiň gözelligini we amatlylygyny ýokarlandyrmak üçin enjamlar we enjamlar, kamera PTZ, çyralar, köp funksiýaly açar zynjyr we ş.m. ýaly önümiň örtügine laýyk gelýär.
3. Kompas okuwçylaryň okuw esbaplary we sowgat mahabaty hökmünde hem ulanylyp bilner.

Mini Button Compass Outdoor Sport Camping Hiking Compass 02 Mini Button Compass Outdoor Sport Camping Hiking Compass 03 Mini Button Compass Outdoor Sport Camping Hiking Compass 04 Mini Button Compass Outdoor Sport Camping Hiking Compass 05

Kompas nädip ulanmaly?

1. Islän wagtyňyz ýerleşýän ýeriňizi kesgitläň we barjak ýeriňizi kesgitläň. Tokaýda ýa-da ýabany ýerde bolsaňyz, wagtal-wagtal daş-töweregiňizi barlaň, kompasyňyzy barlaň we hereket edýändigiňize göz ýetiriň. dogry ugur.Demirgazykdan çykmasaňyz, magnit iňňesi bökjekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.Ugur oky magnitli iňňäniň demirgazyk ujuna laýyk gelýänçä aýlawy aýlaň.Bu wagt görkeziji ok size ugry görkezer. Geografiki ýerleşiş sebäpli ýüze çykan gyşarmany düzetmek üçin aýlawy aýlaň we belli bir deflýasiýa görä çepe ýa-da saga aýlaň.Görkezýän okuň ýagdaýyny görüň we aýlaň.

2. Kompasyň görkezýän ugruna gitmegi dowam etdiriň.Diňe kompasy dogry ýoldan alyň, magnitli iňňäniň demirgazyk ujy görkezýän ok bilen göni çyzykda bolýança bedeniňizi görkeziji ok bilen öwüriň we soňra görkezýän okuň ugruna ýöräň.Kompasy ýygy-ýygydan barlamagy ýatdan çykarmaň we aýlawy tötänleýin öwürmezlige üns beriň ..

3. Öňdäki alamatlara üns beriň.Okuň ugruny takyk yzarlamak isleseňiz, oky üns bilen synlamaly, soň bolsa agaç, telefon sütüni we ş.m. ýaly bir belgi tapmaly, belgini saýlamak ýaly uzakda saýlamaň dag.Marker bellikleri gaty uly bolsa, takyk gezip bilmersiňiz.Belgä ýeteniňizden soň indiki belgini gözlemegi dowam etdiriň.Görünmek çäkli bolsa, uzakdaky zatlary görüp bilmersiňiz.Toparyň agzalaryny ýol belgisi hökmünde ulanyp bilersiňiz.Nirede bolanyňyzda duruň, soňra bolsa ýoldaşyňyzyň kompasyň görkezýän ugruna gitmegine ýol beriň.Beýleki tarap öňe baranda, beýleki tarapy hemişe düzedip biler.Haçan-da başga bir adam gözüňiziň çägine ýetende, beýleki adamy duruzyň, soň bolsa yzarlaň.Bu ugurda hereket etmek üçin gaýtalanýar.

4. Kartada öňe barýan ýoly belläň.Kartany tekiz ýere goýuň, soňra kompasyň ugruna ugrukdyryjy okuň mutlak demirgazyga öwrülmegi üçin kartany ýerleşdiriň.Häzirki kartanyň nirededigini bilýän bolsaňyz, kompasyň gyrasy diňe şu nokatdan geçer ýaly, kompasyň ýagdaýyny goýuň we ugrukdyryjy görkeziji henizem mutlak demirgazygy görkezýär. häzirki ýagdaýdaky kompas.Positioneriňize dogry baha berseňiz, häzirki ýagdaýyňyzdan öňe gideniňizde kartadaky setire laýyk bolmaly.

5. Görkezmeleri ýazga almak üçin kartany ulanmaga synanyşyň.Ilki bilen barmaly ýeriň ugruny kesgitläň, kartany tekiz ýere goýuň, kompasyň gyrasyny hökümdar hökmünde ulanyň, kompasyňyzy gowy goýuň we häzirki ýagdaýyňyz bilen barjak ýeriňiziň arasynda çyzyk çyzyň.Ugur oky kartadaky mutlak demirgazyk polýusy görkezýänçä aýlawy aýlaň.Bu wagt ok, kompasdaky ugur çyzygyny kartadaky uzynlyk çyzygy bilen hem birleşdirer.Aýlaw ýagdaýy kesgitlenenden soň, kartany aýyryp bilersiňiz. Bu gezek aýlaw gündogar-günbatar gyşarmasy sebäpli ýüze çykýan tapawuda görä sazlanmalydyr.Günbatar tarapda bolsa, sanyny ýerlikli köpeldiň we gündogar tarapda bolsa, belgini aýyryň.Positionerini tassyklamak üçin kompas ulanmagyň tersi.Bu möhümdir.

6. Täze ýazylan azimut bilen geziň.Okuň döşüňize ters tarapa gönükdiriň we oky öňüňizde görkeziň.Magnit iňňäniň demirgazyk ujy ugrukdyryjy iňňe laýyk gelýänçä bedeniňizi öwüriň we bu ugurdan kartadaky barjak ýerine tarap hereket edip bilersiňiz.

 


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler