Göz aýna stili ulaldyjy

Gysga düşündiriş:

Göz aýnasy stili ulaldyjy okamak äýnegi Aýna görnüşli ulaltýan aýna göni gulaga we buruna dakylýar.El bilen tutmagyň zerurlygy ýok.Işleýän wagtymyz nusgalary synlamak üçin äýnek ýaly geýýäris, gaty amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Model:

MG9892A-II

MG9892B2

MG9892B2C MG9892GJ MG13B-5 MG13B-9 MG13B-7 MG32225-21SX
Kuwwaty: 20x 1.0X1.5X2.0X2.5X3.5X 1.0 × 1.5X2.0X2.5X3.5X 10X15X20X25 10X 20X 10X 3X 4X 5X 6X 7X 8X9X 10X11X12X13X14X15X16X17X18X19X20X21X22X25X
Material: ABS Beden we akril optiki linza
Kompýuter / karton 100 sany 48PCS 40PCS 72 sany 240PCS 1000PCS 1000PCS 72PCS
Agramy / karton: 14kg 16KG 19KG 14kg 4KG 15KG 13KG 17KG
Kartonyň ululygy: 55.5X52X49 sm 58X42X52CM 73X45X37CM 61.5X40X42CM 38.5X30X23.5CM 53.5X47.5X56CM 53.5X47.5X43.5CM 53.5X49.5X51CM
Yşyk-diodly lampa 2 lampa çyrasy 2 lampa çyrasy 2 lampa çyrasy 2 lampa çyrasy No No No 2 lampa çyrasy
batareýa 4CR1620 3AAA USB 3.7V 300MAH zarýad berilýän batareýa birikdirildi 6LR1130 No No No 3AAA
Gysga düşündiriş: 9892A-II sagady abatlamakUlaldyjyLED çyralary bolan äýnek 9892B2 yşyklandyryjy LED yşyklandyryjy bilen äýnek dakmak 9892B2C USB zarýad berýän LED lampa kellä geýilýän ulaldyjy aýna 9892GJ Göz sagadyny yşyklandyryjy yşyklandyryjy aýnany bejermek MG13B-5 10X Plastiki jübü sagadyny bejermek Magnifier Loupe MG13B-9 20XJübü ulaldyjyBejeriş guralyna tomaşa ediň MG13B-7 Jübi ululygy ulaldyjy abatlaýyş gurallary ulaltýan aýna 32225-21SX 2LED lampa elektroniki tehniki okaýyş ulaldyjy bilen çalşylýan ulaldyjy

MG9892A-II aýratynlyklary:

1.Bu LED sagady abatlaýyş ulaldyjy metal äýnek çarçuwasy we plastmassa ulaldyjy örtük, berk we berk.
2.Gap bilen gysylmaly we takyk gurallaryň we sagatlaryň abatlaýyş hiline täsir edip biljek adaty sagat ulaldyjylaryny ulanmak gaty amatsyz.
3. Aýratyn dizaýn edilen äýnek sagat abatlaýyş ulaldyjy, takyk gurallary we sagatlary bejermegi has aňsat we has takyk etmek üçin meseläni çözüp biler.
4. Loupe ýagdaýyny sazlamak üçin ýeterlik derejede erkinlik
5. Obýektivden takmynan 1 sm uzaklykda ulaltmak üçin ýakyn ulanmak üçin ulanylýar
Bu önüm ýokary güýçli ulaltýan aýna.Diňe obýekte iki santimetr ýakynlykda aýdyň görüp bilersiňiz!Uzakdan görmek isleseňiz, ýokardaky kiçijik linzany aýyryň (bu jübüt linzalar. Burawlap bolýan nurbatlar bar).Diňe bir obýektiw goýuň.Şeýlelik bilen, iki esse uzak görüp bilersiňiz, ýöne köplügi bary-ýogy 10 gezek.
9892B2 / 9892B2C Aýratynlyklary:
1) Obýektiviň üstü berkidilýär we ýeriň gatylygy 5h dereje ýetýär
2) Uzaldylan we giňeldilen linzalar üçin obýektiwiň ortasynda we aşaky böleginde U şekilli not açylýar.Bu dizaýn, göz bilen obýektiwiň arasyndaky aralygy has ýakynlaşdyryp biler, gözüň meýdany has giň we zatlary synlamak aňsat bolar
3) LED ýagtylygyny sazlap bolýar.Iki ýagtylygy bar: güýçli yşyk we ýumşak yşyk.Dürli ýagtylyk sazlamalarynda ulanylyp bilner

9892A-II Watch Repair Magnifier Glasses with LED Lights  04 9892A-II Watch Repair Magnifier Glasses with LED Lights 02 9892A-II Watch Repair Magnifier Glasses with LED Lights 03 9892A-II Watch Repair Magnifier Glasses with LED Lights 05

9892GJ aýratynlyklary:

1, Göz çeňňegine iki çep we sag gurşunly ulaldyjy äýnek oturdyldy.Her äýnek dürli ulaldylan dört obýektiw barrel bilen enjamlaşdyrylandyr.Gözegçilik edilýän obýekte görä degişli ulaltma saýlanyp bilner.Ulaltýan aýna uzak wagtlap ulanylmaly bolsa, iki obýektiw çelek biri-biri bilen çalşylyp bilner, bu bolsa görüş ýadawlygyny aradan aýyryp we iş netijeliligini ýokarlandyryp biler.
2, Göz maskasyny ýaýyň üstünde 5 mm çepe we saga süýşürip bolýar.Faceüzüň ini we çep we sag göz gabaklarynyň arasyndaky aralyk göz maskasynyň gözdäki merkezi ýagdaýyna uýgunlaşmak üçin sazlanyp bilner.
3, Göz maskasy ýaýyň üstünde 180 dereje aýlanyp, aşakda aýlanyp bilner, şonuň üçin ulaltmak aýnasyny ulanmasaňyz, tutuş ramkany aýyrmagyňyz zerur bolmaz.

9892GJ Eye Watch Repair Magnifying Glass With LED Light  03 9892GJ Eye Watch Repair Magnifying Glass With LED Light  05 9892GJ Eye Watch Repair Magnifying Glass With LED Light 01 9892GJ Eye Watch Repair Magnifying Glass With LED Light 02

MG32225-21SX Aýratynlyklary:

1, LED yşyklandyryjy iki göz maskasy obýektiw barrel, olaryň hersine 2 linza bilen enjamlaşdyrylyp bilner we zerur ulaldylyşy zerurlyk boýunça saýlanyp bilner.
2, 14 sany ulaltýan aýna linza we dürli ulaldylan 7 linza bar.Birnäçe ulaltmagyň täsirini gazanmak üçin olary 2 obýektiw çelekde saýlap we tertipläp bolýar.21 ulaltmagyň kombinasiýasy iň ýokary 25 derejä ýetip biler.
3, LED lampa dürli reňk temperaturasy bolan iki lampa bilen üpjün edilip bilner we reňk temperaturasynyň tapawudy çalşylýar.Ownuk zatlary synlamak üçin üç dürli ýagtylyk çeşmesi bar: sowuk ýagtylyk çeşmesi, açyk ýyly reňk we çuňňur ýyly reňk.
4, Linza barreliň burçy we LED ýagtylyk çeşmesiniň yşyklandyryş burçy, ýagtylyk çeşmesi gözegçilik obýektiniň ýüzüni takyk yşyklandyryp biler ýaly sazlanyp bilner.

32225-21SX interchangeable magnifier with 2LED lamp electronic maintenance reading magnifier 02 32225-21SX interchangeable magnifier with 2LED lamp electronic maintenance reading magnifier 03 32225-21SX interchangeable magnifier with 2LED lamp electronic maintenance reading magnifier 04 32225-21SX interchangeable magnifier with 2LED lamp electronic maintenance reading magnifier 05

MG13B-5-7-9 Aýratynlyklary:

1. 3-10 ulaldyjy ulaldyjy aýna, adatça sagatlary bejermek üçin ýeterlikdir.
2. Islendik ulaltýan aýnany we göz aýagyny ulaltmak bilen hakyky ulaltmagyň arasynda belli bir boşluk bar.Mundan başga-da, sagat abatlaýyş ulaldyjy aýna diňe sagatlary we sagatlary ýakyndan synlamak üçin amatly, takmynan 2-4 sm Şonuň üçin sagatlary bejermek üçin ulaltýan aýna dýuým linza we göz aýagy hem diýilýär.

MG13B-5 10X Plastic Pocket Watch Repair Magnifier Loupe 01 MG13B-5 10X Plastic Pocket Watch Repair Magnifier Loupe 02 MG13B-7 Pocket Size Magnifier Repairing Tools Stand Magnifying Glass 01 MG13B-7 Pocket Size Magnifier Repairing Tools Stand Magnifying Glass 02 MG13B-9 20X Pocket Magnifier Watch Repair Tool 01 MG13B-9 20X Pocket Magnifier Watch Repair Tool 02

9892B2C

9892B2C USB charging LED lamp headband repair magnifying glass 01 9892B2C USB charging LED lamp headband repair magnifying glass 03 9892B2C USB charging LED lamp headband repair magnifying glass 04 9892B2C USB charging LED lamp headband repair magnifying glass 05

Ylym bilimleri :

Göz aýnasyny ulaltmak näme?

Ulaltmak, adatça optiki linzanyň üsti bilen obýektiň wizual ululykda ulalmagydyr.Görkezilýän ululyk bilen obýektiwiň aňyrsynda görlen obýektiň hakyky ululygynyň arasyndaky gatnaşygy.... Optiki güýjüň ölçegi hökmünde ulanylýan, ýöne ulaltmakdan tapawutly başga bir termin diopterdir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler