Çagalar üçin iň oňat teleskoplar, oýunjak dürbüsi

Gysga düşündiriş:

Teleskoplar tebigat we daşky gurşaw bilen ýakyn we şahsy gatnaşykda bolmaga kömek edýän ajaýyp guraldyr - ýokardaky ýyldyzlardan başlap, gorizontyň üstündäki daglara we depelere.Teleskoplar synlamagy we öwrenmegi halaýan çagalar we ulular üçin ajaýyp sowgatdyr!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Mys: MG-5X30 JYW-1211C
Power: 5X 6X
Lens diametri: 30mm 35MM
Material: Kauçuk, plastmassa, aýna Plastmassa
Pcs / karton 50kompýuterler 96PCS
Wsekiz / karton: 12kg 22KG
Carton ölçegi: 61 X 29 x 25 sm 62X38X53CM
Gysga düşündiriş: Çagalar üçin mahabat dürbüleri üçin oýunjak dürbüsi5x30 Kamuflaage teleskopyZ.Çaga oýunjaklarynda oom

Aýratynlyklary:

1) Çagalaryňyzyň howpsuzlygyny goramak üçin ýokary hilli ýumşak rezin göz käsesinden ýasaldy.Üns bermek gaty aňsat we tötänleýin damjalara çydamly.Uzakdan zatlary has aýdyň görüp bilýärdim.Lanýard bilen amatly bolar ýaly boýnuňyza salyp, saklamak üçin gabyň içine goýup bilersiňiz.
2) softumşak silikon materialdan ýasalan bu, adamyň bedenine zyýan bermez .Şonuň üçin çagalar ýaralanmazlygy üçin gözüň goragy üçin goşulan ýumşak kauçuk göz gabaklary.Şokdan goraýan dürbüler şok siňdirýän rezin örtük sebäpli damjalara çydap bilýär we pollara ýykylýar.Eger tötänleýin ýere gaçsa, dürbüler zarba garşy rezin ýaraglar bilen zeperlerden goralýar.Hatda çaga hem ony howpsuz ulanyp biler we ene-atalar arkaýyn bolup bilerler.
3) Çagalar üçin başga sowgat alyň!Çagalarymyz dürbüsi, çagalar üçin ajaýyp sowgat.Çagalar, dostlaryňyz ýa-da maşgala agzalaryňyz üçin aýratyn sowgat hökmünde ajaýyp oýunjaklar.Şeýle hem 3 - 12 ýaşly çagalaryňyz, ýegeniňiz, ýegeniňiz, agtygyňyz, agtygyňyz we başgalar üçin gowy oýunjak, Gyzykly we ajaýyp, Siz çagalar hökman gowy görersiňiz!
4) dürbüsi 4 inç we ini 4,5 dýuým bolan gaty ykjam we ýeňil.Ykjam we göçme dizaýn, çaganyň sumkasy üçin ajaýyp we syýahat üçin ajaýyp saýlawdyr.

JYW-1211C

Camouflage Telescope Zoom in Children Toys 02 Camouflage Telescope Zoom in Children Toys 03 Camouflage Telescope Zoom in Children Toys 04 Camouflage Telescope Zoom in Children Toys 05

 

MG-5X30

toy binoculars for kids promotional binoculars 5x30 01 toy binoculars for kids promotional binoculars 5x30 02 toy binoculars for kids promotional binoculars 5x30 03 toy binoculars for kids promotional binoculars 5x30 04 toy binoculars for kids promotional binoculars 5x30 05 toy binoculars for kids promotional binoculars 5x30 06 toy binoculars for kids promotional binoculars 5x30 07 toy binoculars for kids promotional binoculars 5x30 08

Adamlar sorag bermegi halaýarlar:

Çagam üçin teleskopy nädip saýlamaly?

Çagalar üçin teleskop satyn alanyňyzda göz öňünde tutulmaly köp faktor bar, ýöne teleskopyň görnüşine, dykyzlygyň ululygyna, ulanylyş aýratynlyklaryna we bahasyna ünsi jemlemegi maslahat berýäris.Teleskoplar üç umumy görnüşde elýeterlidir: Refraktor teleskoplar çagalar üçin iň köp ýaýran teleskop görnüşidir we iň amatlysydyr.

Ine, dogry teleskopy nädip tapýarsyňyz
Bu dört ýaş topary üçin iň gowy teleskoplary düzdük.Olaryň arasynda kiçi býudjetler üçin käbir gowy önümler bar.Geňeşçimiziň çagalar bilen işlemek tejribesi her önümiň saýlanylyşyny habar berýär.
Productshli önümler üçin biziň üçin möhüm zat:
Use Ulanmak aňsat we içgin;hezil etmek hakykatdanam möhümdir
Syn edende jikme-jiklikleriň görünmegini üpjün etmek üçin gowy optiki hil
● Güýçli öndürilen önümler synag we ýalňyşlyk arkaly öwrenmegi goldaýar
Astr Astronomiýa giriş az býudjet bilen mümkindir
Çagaňyzyň özbaşdak synlamak üçin ulanyp boljak teleskop satyn alyň.Şeýlelik bilen, özleri üçin zatlary açmak bilen gyzyklanjakdyklaryna kepil geçýärsiňiz.

Howpsuzlyk habarnamasy

Çagalara gündizine dürbü ýa-da teleskop bilen gözegçilik edilmedik asmana seretmäge ýol bermäň!Güne bir gezek göz aýlamak gözüň agyr zeperlenmegine we hatda körlige sebäp bolup biler.Günüň goragyndan synlamak üçin ýer howpsuzlygy üpjün edýär.

 


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler